ТЪРСЯТ НОВ ДИРЕКТОР НА ЕВРОПЕЙСКАТА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

Автор: 5 GmediA 12:29, 14 май 2019

В Официалния вестник на ЕС от 14 май е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция по лекарствата.

Европейската агенция по лекарствата (ЕМА) отговаря за координацията на разрешаването, контрола и фармакологичната бдителност по отношение на лекарствените продукти за хуманна и ветеринарна употреба в Европейския съюз посредством дейността на своите научни комитети и на широка мрежа от експерти, осигурена ѝ от държавите членки.

Изпълнителният директор е законният представител на ЕМА и нейното лице пред обществеността. Той и се отчита пред управителния съвет на ЕМА. Изпълнителният директор ръководи и управлява EMA и носи обща отговорност за дейността ѝ, осигурявайки постигането на целите на ЕМА.

Той е напълно независим при изпълнението на своите задължения, без да се засягат съответните компетенции на Европейската комисия и управителния съвет.

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване, кандидатите трябва да отговарят на следните критерии:

Гражданство: кандидатите трябва да бъдат граждани на държава членка на Европейския съюз, или граждани на държава от Европейското икономическо пространство;

Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е четири години или повече или образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит от поне една година, когато нормалната продължителност на университетското обучение е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в следдипломния професионален опит, изискван по-долу);

Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации; най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити в областта на дейностите на Агенцията;

Управленски опит: най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност;

Езици: Кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези езици на нивото, необходимо за изпълнението на техните задължения;

Възрастова граница: Към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да могат да завършат пълния петгодишен мандат в съответствие с член 47, буква а) от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да се регистрирате по Интернет на следния уебсайт и да следвате указанията относно различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 13 юни 2019 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време, след което регистрацията повече няма да бъде възможна.

Общо гласували: 12

Анкета

ПРИТЕСНЯВА ЛИ ВИ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУСА ВЕЧЕ И В ЕВРОПА?
Да
7 гласували / 58.33%
Не
5 гласували / 41.67%