СЕЗИРАХА ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР И ПРЕЗИДЕНТА С ИСКАНЕ ЗА АРЕСТА НА МИНИСТЪР ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ

Автор: 5 GmediA 17:56, 12 юни 2019

Главният прокурор и президентът са сезирани с искане за незабавен арест на Владислав Горанов, съобщи „Либерта“.

Отвореното двуезично писмо - на български и на английски език, се разпространява във Фейсбук. Негови автори са членовете и създателите на социалната интернет група, която подкрепя румънката Лаура Кьовеши за Главен прокурор на Европейския съюз. От сезираните в писмото органи се иска предприемане на навременни и адекватни действия, които включват незабавен арест и повдигане на обвинение от прокуратурата срещу финансовия министър Владислав Горнов, заради противозаконното разходване на публичните финанси и отпускане на повече пари за политическите партии

 

Ето и писмото бе редакторска намеса:

ОТВОРЕНО ПИСМО от ФБ-групата „Аз подкрепям Лаура Кьовеши за ръководител на европейската прокуратура“.

Уважаеми български граждани,
Уважаеми г-н Президент, Румен Радев
Г-н Главен прокурор,

На 20 .05.2019 г. в телевизионното предаване „Шоуто на Слави“ бе изнесена информация, че партиите, които получават субсидии от републиканския бюджет, са получили повече от регламентираната сума от 11 лв. на действителен глас за съответната партия, отколкото е заложено в чл. 64 от Закона за държавния бюджет за 2019 г., а именно 13.23 лв. на действителен глас. Никоя от политическите партии не коментира този факт преди изборите, нито медиите му обърнаха внимание.
Върховна административна прокуратура образува проверка, която приключи преди няколко дни с изявление, че нарушение има.

Разбира се, че има нарушаване на Закона за държавния бюджет и Закона за политически партии, където ясно е предвидена субсидия от 11 лв. на действителен глас за съответната партия. И не само, че има нарушение, но има и престъпление: разходване на средства от държавния бюджет неправомерно. Но това не е всичко. Финасовото министерство и лично министър Горанов, който отговаря за изпълнение на държавния бюджет, са изплатили повече средства на политическите партии, влезли в 44-то НС, като са взели както гласовете на партиите, които не събират 4%, така и гласовете „Не подкрепям никого“. Предвидената бюлетина „не подкрепят никого“ някакси е „объркала“ финансовия министър, понеже се води действителна бюлетина и той платил на партиите в НС и за гласовете на хората, направили си труда да идат до урните, за да кажат на българските политици, че не ги искат. С какво ли учудване тези хора сега разбраха, че всъщност са подкрепили политически партии и то доста добре финансово.

Нескопосаните обяснения на министър Горанов, както и оправданието, че по някаква методика се изплащат субсидии от 2001 г. по този начин, не прави деянието по-малко престъпление.

Нещо повече, министър Горанов съобщи на медиите, че в прокуратурата имало някакъв списък, по който ще се отсеят работещите в Министерство на финансите, които евентуално могат да понесат наказателна отговорност за извършено престъпление, като неговото име липсвало в този списък, но пък министър Горанов пропусна да каже, че той е длъжен по закон и пряко отговоря за изпълнението на Закона за държавния бюджет.
https://www.segabg.com/node/73694?fbclid=IwAR1pz6tcfKZJQOdMzFR4aYSe5VVHw1tVTLcZNadS480xagrh47jnDg9b-EA
Независимо от безспорното престъпление, министър Горанов, заедно с премиера, взели решение финансовия министър да не подава оставка. Владислав Горанов твърди, че казуса бил технически.

Уважаеми българи,
Уважаеми Г-н Президент,
Г-н Гл.прокурор,

Доверието в прокуратурата на Република България беше 6%, като се опасяваме, че след този казус е нарушено и общественото доверие във финансовата система, както и в избирателната система на страната.
Как бихме могли да вярваме на финансов министър, който плаща повече на партии, а лишава социално-слаби от повече средства от бюджета?

Как бихме могли да му се доверим, когато се оказа и че 16 милиарда не са събрани от дължимо ДДС и отново няма виновни, няма обвинени, няма наказани?! Как българските граждани, които не желаят да подкрепят никоя политическа сила биха били мотивирани да стигнат до урните, за да повишат и без това ниската избирателна активност, когато техният глас, който по естеството си е глас-протест, всъщност се осребрява по 13.23 лв. на година?... Друг е въпросът за легитимността на изборите у нас, предвид ниския процент на гласуващите и липсата на праг за избирателна активност за легитимност на изборите, каквато дори една Република Северна Македония има за изборите си за президент.

Няма нормален човек, който би приел, че техническа грешка е изплащала милиони на партиите години наред, а сега, както твърди министъра на правосъдието, поради изтекла давност, партиите ще върнат надплатеното само за 3 години назад. Браво за "дарението" на г-н Горанов, което прави от джоба на всеки данъкоплатец в тази страна, без да го попитате обаче! Българските граждани трябва да са уверени, че парите, които плащат като данъци и бюджета, който НС гласува ще се изпълняват точно, а не по усмотрение, на който и да е финансов министър, защото ние сме суверена и ничия некомпетентност няма да търпим!
Настояваме за незабавно обвинение и задържане на финансовия министър, който си е позволил да разходва повече средства от държавния бюджет, отколкото са предвидени по закон.
Ако прокуратурата се затруднява с квалифицирането на престъплението, може да ползва чл. 219, ал.3 от НК. Очакваме бърза реакция и адекватни към закона действия!

----------------------------------------------------------------------------------------------------

AN OPEN LETTER from the FB Group "I support Laura Kovesi for a head of the European Prosecutor's Office".

 

Dear Bulgarian citizens,

Dear Mr. President,

Mr. Chief Prosecutor,

On 20 .05.2019 in the "Slavi Show" it was reported that the parties which are receiving subsidies from the republican budget has received more than the regulated amount of BGN 11

per actual vote for the respective party than is stipulated in Article 64 of the State Budget Act 2019, namely BGN 13.23 per actual vote. None of the political

parties commented on this fact before the election, nor did the media pay attention to it.

The Supreme Administrative Prosecutor's Office forms an investigation that ended a few days ago with a statement that there is a violation.

Of course, there is a violation of the State Budget Act and the Political Parties Act, where there is clearly a subsidy of BGN 11 per actual vote for the respective

party. And not only that there is a violation, but there is a crime: expenditure of the state budget illegally. But that's not all. The Finance Ministry and

Minister Goranov, in charge of the state budget, have paid more funds to the political parties that entered the 44th National Assembly, taking the votes of

the parties that do not collect 4% and the votes "I do not support no one". The planned bulletin "do not support anyone" has somehow "messed up" the finance

minister because is counted as actial bulletin and he paid the parties in the National Assembly for the vote of the people who have went to the polls

to tell the Bulgarian politicians that they Do not want them.With What kind of astonishment these people now understand that they have actually supported political parties, and in quite financial way.Mr. Goranov's undisguised explanations, as well as the justification that he has been paying subsidies since 2001 in this way, does not make the act less crime.

Moreover, Minister Goranov told the media that there was a list of prosecutors in the prosecutor's office who would be taken off the workers in the Ministry of Finance, who could possibly be criminally liable for a crime, and his name is missing on that list, but Minister Goranov omitted to say that he is legally obliged and directly responsible for the implementation of the State Budget Act.

https://www.segabg.com/node/73694?fbclid=IwAR1pz6tcfKZJQOdMzFR4aYSe5VVHw1tVTLcZNadS480xagrh47jnDg9b-EA

Irrespective of the indisputable crime, Minister Goranov, together with the Prime Minister, decided that the Finance Minister should not resign. Vladislav Goranov claims that the case was technical.

Dear Bulgarians,

Dear Mr. President,

Mr. Chief Prosecutor,

Trust in the Prosecutor's Office of the Republic of Bulgaria was 6%, fearing that after this case, the public confidence in the financial system as well as in the electoral system of the country was disturbed.

How can we trust a finance minister who pays more to parties but deprives people in need and socially disadvantaged with more money in the budget?

How could we trust him when it turned out and that 16 billion were not collected from the VAT due and again there is not guilty, no accused, no punished ?! How Bulgarian

citizens who do not want to support any political party would be motivated to go to the polls in order to raise the already low turnout when their voice, which by its nature is a resistance vote, is actually giving BGN 13.23 per an year to the parties which he voted against? ...It is another question regarding the legitimacy of the elections in our country,

given the low percentage of voters and the lack of electoral activity threshold to legitimate the elections, which even a Republic of Northern Macedonia has for its presidential election.

There is no normal person who would assume that a technical error has paid millions to the parties for years, and now, as the Justice Minister claims, due to expiration, the parties will return the overpayment for only 3 years. Bravo for Mr. Goranov's "donation", which was given from every taxpayer's pocket in this country without being asked! Bulgarian citizens have to be confident that the money they pay as taxes and the budget that the National Assembly votes will be executed exactly, and not at any discretion, by any finance minister, because we are sovereign and no incompetence will be tolerated!

We demand immediate indictment and retention of the finance minister, who has allowed himself to spend more money than the state budget than required by law.

If the Prosecutor's Office has difficulty in qualifying the offense, it may use Article 219, paragraph 3 of the Criminal Code. We expect rapid response and law-abiding actions!

 

Общо гласували: 3

Анкета

ОДОБРЯВАТЕ ЛИ ВЛИЗАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА?
Не
3 гласували / 100%
Да
0 гласували / 0%