СПЕЦПРОКУРАТУРАТА ПРОВЕРЯВА СИГНАЛ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРА НА КУЛТУРАТА ВЕСЕЛА КОНДАКОВА

Автор: 5 GmediA 11:31, 10 март 2022
Източник: Дир.бг

Сигнал за престъпление от зам.-министъра на културата Весела Данаилова Кондакова е подаден до главния прокурор на Република България на 24.02.2022, с входящ номер PRB202213556884I, 

С постановление от 07.03 е разпоредено на специализираната прокуратура да извърши проверка по сигнала.  
 
Публикуваме информацията без редакторска намеса: 

Уважаеми дами и господа,

Представям на Вашето внимание информация за наличието на данни за престъпление, извършено от лице, заемащо висша публична длъжност – Весела Кондакова, заместник-министър на културата. За част известната информация е подаден сигнал до Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, за което е образувано производство за проверка с решение на органа от 19.01.2022 г. Към настоящия момент са налични и обстоятелства, които дават основание да се предполага и наличието на извършено престъпление. Данните са следните:

Както вече е известно Весела Кондакова, заместник-министър на културата от м.май 2021 г. и до днешна дата, не е предприела действия в законоустановения едномесечен срок за излизане от управлението на две юридически лица с нестопанска цел. Същата е:

- изпълнителен директор на сдружение „Българска музикална асоциация“ с ЕИК 176420157;

- член на управителния съвет на сдружение „АССИТЕЖ България“ с ЕИК 205863781. Последното вписван по партидата на сдружението е от 2019 г.

 Участието в двете сдружения е първоначално декларирано, но от извършената проверка не се установяват данни Весела Кондакова да е предприемала каквито и да е действия по освобождаването ѝ от органите за управление и контрол на двете сдружения в определения от закона едномесечен срок.

  1. В тази връзка следва да се обърне внимание на наличието на следните обстоятелства, налични като официални документи в Търговския регистър по отношение на извършени действия за вписвания за променени обстоятелства по партидата на сдружение „Българска музикална асоциация“ с ЕИК 176420157:

- наличен е протокол от проведено общо събрание на сдружение „Българска музикална асоциация“ от 23.11.2021 г., на което общо събрание по точка първа от дневния ред е прието решение за освобождаване от длъжност и отговорност на председателя, заместник-председателя и членовете на Управителния съвет на сдружението. Прави впечатление факта, че видно от протокола заседанието е проведено в сградата на Министерството на културата, зала „Сцена 17“, или в местоработата на Весела Кондакова. Буди недоумение какво е наложило провеждането на общо събрание на сдружение в частна полза да бъде проведено в сграда, използвана от държавна институция. Следва да се обследва и въпросът дали за това е бил платен наем или ако не е – на какво основание помещението е било предоставено безвъзмездно. Протоколът е публично видим в Търговския регистър.

- в същия протокол от общото събрание е посочено, че членовете на управителния съвет на сдружението се освобождават поради факта, че същите са изтекъл мандат. В тази връзка следва да се посочи, че това обстоятелство не кореспондира с направеното от Кондакова изявление в декларацията ѝ пред Министерсткия съвет, че е „стартирала процедура по освобождаване“. Очевидно, лицето е декларирало неверни обстоятелства пред органа по назначаване, а допълнително умишлено е бездействало и не е предприело никакви действия за отстраняване на законовата несъвместимост за заеманата длъжност.

- новоизбраният управителен съвет на асоциацията е провел заседание на 06.01.2022 г., на което е освободил Кондакова и като изпълнителен директор на сдружението. Протоколът е публично видим в Търговския регистър. Вписването в Търговския регистър е извършено чак на 14.02.2022 г., или 9 месеца, след като лицето е било назначено за заместник-министър на културата.

Към днешна дата Весела кондакова продължава да е член на управителния съвет на сдружение „АССИТЕЖ България“. Не е известно и защо Инспекторатът на Министерски съвет, който прави проверките за несъвместимост на назначаваните от министър-председателя лица, не е предприел никакви действия в продължение намесеци за това да сезира органът по назначаването с цел предприемане на съответните законови действия.

  1. Допълнително, следва да се посочат и следните обстоятелства, които навеждат доводи за наличието на състав на престъпление по чл. 282 от Наказателния кодекс, в случай, че в хода на разследването не бъдат открити данни за съставомерност на деянието по по-тежки състави от кодекса:

- на 11.11.2020 г. между сдружение „Българска музикална асоциация“ и Национален фонд култура (НФК) е подписан договор № 143-16/11.11.2020 г., с който на сдружението се предоставя целево финансово подпомагане в размер на 107 112 лв. за изпълнение на проект „MOST – The complex strategy to develop Balkan World Music Scene”. Договорът е с краен срок за изпълнение – 15.08.2021 г. От името на сдружението договорът е подписан от Весела Кондакова. Доколкото става въпрос за финансиране с бюджетни средства,  предоставени чрез второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към Министерство на културата, Кондакова, в декларацията си за имущество и интереси, е следвало да посочи и това обстоятелство.

- на 15.09.2021 г., или 1 месец след изтичането на крайния срок на договора, Весела Кондакова, но в качеството ѝ на изпълнителен директор на сдружение „Българска музикална асоциация“, подписва писмо с искане до изпълнителния директор на НФК за удължаване на срока на договора., за което не са представени никакви деайлни мотиви. Писмото е с входящ номер на НФК 744/15.09.2021 г. По същото време Кондакова е и заместник-министър на културата. Върху писмото е поставена резолюция на изпълнителния директор на НФК – „Да! 1 месец“.

- с изключителна бързина, на същата дата (15.09.2021 г.) е подписано допълнително споразумение към посочения договор. Срокът на договора е удължен до 21.12.2021 г. независимо от поставената резолюция на изпълнителния директор на НФК. Самото допълнително споразумение е подписано от проф. Христо Йоцов. За пълнота следва да се посочи, че съобразно чл. 13, ал. 1, т. 1 от договора, същият се прекратява с изтичането на определения срок. Тъй като договорът е бил с изтекъл срок още на 15.08.2021 г., а в самото допълнително споразумение няма посочване същото да влиза в сила с обратна дата, се поражда логичния въпрос има ли изобщо валиден договор, който да бъде анексиран с едномесено закъснение.

Изложената по-горе фактология поражда съмнения относно неправомерно вмешателство и злоупотреба със служебно положение от страна на Весела Кондакова, която е възможно в качеството ѝ на заместник-министър на културата да е оказала влияние относно взимането на правомерно решение по казуса от изпълнителния директор на НФК. За същото навежда фактът, че на одобрено удължаване от страна на изпълнителния директор на НФК в рамките на само 1 месец, в последствие е подписан анекс с по-дълъг срок. В резултат от същото сдружението (представлявано отново от същото лице) е било облагодетелствано чрез удължаване на крайния срок за изпълнение на договора, като е получило възможността да представи финален отчет за изпълнението на проекта и по този начин да му бъде изплатено финансиране в размер на 107 112 лв. В случай, че договорът не беше удължен на сдружението нямаше да бъде предоставено и това целево финансиране.

В заключение следва да се отбележи и, че в дейността си като заместник-министър на културата Кондакова проявява сериозен, почти нездрав интерес към дейността на НФК. В НФК следва да са налични протоколи от събранията на УС на фонда, които заседания са председателствани по пълномощие от Весела Кондакова. Доколкото към настоящия момент проверка се извършва и от КПКОНПИ, в рамките на която се изискват документи, а лицето продължава да заема длъжност в Министерство на културата, са налице съмнения, че се укрива информация от комисията. За последното следва да бъде извършена нарочна проверка на всички информационни масиви в НФК и Министерство на културата, тъй като е възможно релевантни по случая документи да бъдат унищожавани.

Последни новини

Общо гласували: 85

Анкета

ЩЕ ГЛАСУВАТЕ ЛИ НА ПОРЕДНИТЕ ПРЕДСРОЧНИ ИЗБОРИ ЗА ПАРЛАМЕНТ?
Да
77 гласували / 90.59%
Не
7 гласували / 8.24%
Все още не съм решил(а)
1 гласували / 1.18%