Общи условия

Във връзка с регламента на Европейския съюз 2016/679 за защита на личните данни GDPR (General Data Protection Regulation).

Като отговорен уебсайт, ние от 5gmedia.bg следваме всички законови изисквания и регламенти и предприехме необходимите мерки, за да отговаряме напълно на новия европейски регламент.

За повече информация или запознаване с регламента, кликнете тук.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Настоящите Общи условия уреждат правилата за достъпа и използването на интернет сайта  www.5gmedia.bg, собственост на „ОЛИМПИАДА 12” ЕООД, наричани за краткост „Условия за ползване”.

 

 1. ОБЩИ ПРАВИЛА

 

Чрез използването на сайта Вие се съгласявате да бъдете правно обвързан от настоящите Условия за ползване, които влизат в сила веднага след първата употреба на сайта. Условията за ползване се прилагат към всички потребители на сайта, включително към тези, които предоставят видео съдържание, информация, текст, снимки, графики, снимки, аудио или видео или други материали за сайта (“материали”). Ако не сте съгласни да бъдете правно обвързан от Условията за ползване, моля не влизайте и/ или не използвайте сайта.

 

 1. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Материалите от сайта, имената, изображенията, иконите и логата, идентифициращи 5GMEDIA, трети страни и техните продукти и услуги, са обект на авторски и сродни права, права върху дизайн и търговски марки. Никоя клауза в Условията за ползване не може да се разбира – по подразбиране или по друг начин, като даване на право за използване на материалите от сайта, имената, изображенията, иконите и логата, публикувани в сайта.

 

III ДЕФИНИЦИИ

 

 1. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва предоставяните през Уебсайта информационни услуги и ресурси.
 2. „Съдържание” е всеки текст, файл, изображение, адрес на Интернет страница или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на сървър на 5GMEDIA включително, но не само, посредством публикуване на коментари и мнения относно информационни ресурси, разположени на Уебсайта, съгласно установените за това правила в настоящите Общи условия, както  и/или съдържание предимно, но не изчерпателно под формата на статии, чийто автор е ПОТРЕБИТЕЛ, публикувано на Уебсайта с оглед то да бъде достъпно чрез съответния Уебсайт за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
 3. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
 4. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
 5. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси.

6.„Интернет страница” е част от Уебсайт, която може да е съставна или обособена.

 1. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
 2. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
 3. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
 4. IP Адрес ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър или друго устройство, Интернет страница или ресурс на ПОТРЕБИТЕЛЯ, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
 5. (Really Simple Syndication) – XML език, който се използва за споделяне и обмен на информация между уебсайтове посредством заглавия или кратки обзори на съдържанието и връзка, водеща до първоначалния източник на информация.

 

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

Вие се съгласявате да използвате сайта само със законни цели и по начин, който не нарушава правата на други лица или не ограничава или не пречи на други лица да го използват. Забраненото поведение включва причиняване на неудобства на което и да е лице чрез изпращане на неприлично или обидно съдържание или прекъсване на нормалния диалог в рамките на сайта.

Вие се съгласявате да не събирате лична информация, която може да идентифицира даден потребител, включително имена на акаунти от сайта, както и да използвате за търговски цели информация, получена от сайта. Вие се съгласявате да не отправяте предложения с търговски цели към който и да е потребител на сайта във връзка с негови материали.

Вие потвърждавате, че отговаряте на едно от следните условия: навършени 18 години, еманципиран непълнолетен, или имате разрешение на родител, или на настойник.

Вие потвърждавате, че разбирате и че сте способен да приемете настоящите Условията за ползване.

При предварителна писмена заявка и писмено разрешение от  „ОЛИМПИАДА 12” ЕООД използването на определени Съдържание на 5GMEDIA може да бъде разрешено за журналистически нужди.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ НА САЙТА

„ОЛИМПИАДА 12” ЕООД е собственик на този сайт и служителите на компанията не носят отговорност за каквито и да било вреди, възникнали в следствие от ползване или невъзможност за ползване на сайта.

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на „ОЛИМПИАДА 12” ЕООД. Вие можете да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да предавате (по електронен или друг начин), да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение от „ОЛИМПИАДА 12” ЕООД.

 

„ОЛИМПИАДА 12” ЕООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. „ОЛИМПИАДА 12” ЕООД не носи никаква отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви или използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство, без гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

„ОЛИМПИАДА 12” ЕООД не носи отговорност за обема, точността и пълнотата на информацията.

Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта, е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на титуляра на авторското право – „ОЛИМПИАДА 12” ЕООД, по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

 1. СЪДЪРЖАНИЕ, ПРЕДОСТАВЕНО ОТ ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

МАТЕРИАЛИ

С предоставяне на материали от какъвто и да е вид (включително текст, изображения, графики, снимки, аудио- или видео материали), Вие се съгласявате, в съответствие с клаузите на настоящия раздел, да предоставите на 5GMEDIA за разпространение в целия свят, безсрочно, безплатно, неексклузивно, прехвърлимо и неотменимо право и разрешение за използване, възпроизвеждане, модифициране, редактиране, монтиране, променяне, адаптиране, превеждане, дублиране и/или субтитриране на всички езици, създаване на всякакви производни материали, публикуване, разпространение, излъчване, предоставяне на обществеността, съхраняване, изпълнение, показване пред публика и упражняване на всички авторски права и права за разгласяване, свързани с Вашите материали, в тяхната цялост или части от тях и/или правото да бъдат включени части от всички Ваши материали (включително адаптация и/или производни от тях) във всяко друго произведение (включително всякаква аудиовизуална програма) в каквато и да е медия, платформа или друго средство (вече известно или което ще бъде разработено по-късно) за целия срок, допустим от закона, както и за всички права, които могат да съществуват относно Вашите материали.

Вие се отказвате от всякакви нематериални права над вашите материали с цел да бъдат публикувани във всяка една от секциите на сайта, както и за да бъдат включени в други произведения и по-общо, за всички случаи, определени по-горе.

Вие се задължавате да обезщетите, защитите и да освободите от отговорност „ОЛИМПИАДА 12” ЕООД в случай на загуба, търсене на отговорност, претенция, иск, щета или разход (включително всякакви правни такси или други разходи), които могат да възникнат за „ОЛИМПИАДА 12” ЕООД в резултат на Ваше нарушение на горните условия и гаранции. Независимо от споменатото по-горе задължение за обезщетение, за което Вие оставате напълно отговорен „ОЛИМПИАДА 12” ЕООД си запазва правото да предприеме специална защита и да действа по всякакъв друг подходящ начин.

Ако не искате да дадете на „ОЛИМПИАДА 12” ЕООД гореспоменатите права и/или не можете да предоставите на „ОЛИМПИАДА 12” ЕООД гореспоменатите гаранции, моля не изпращайте свои материали.  5GMEDIA си запазва правото да откаже или да премахне всеки материал без предизвестие или да предприеме действия срещу всеки акаунт по всяко време, поради всяка причина, без да иска предварително съгласие и без предизвестие.

 

 1. ОТКАЗ ОТ ПРАВА

5GMEDIA не носи отговорност за щети, включително преки или косвени, възникнали при използването и/ или неизползването на данни или ползи, произтичащи от договор, небрежност или друго действие при или във връзка с използването от Ваша страна на Съдържанието на 5GMEDIA, включително информацията, имената изображенията, търговските марки и знаци, свързани или отнасящи се 5GMEDIA, нейните продукти или услуги.

 

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

5GMEDIA има право да променя тези Условия за ползване по всяко време като публикува промените в интернет. Моля, преглеждайте редовно Условията за ползване, за да се уверите, че сте запознати с всички промени, направени от 5GMEDIA. Ползването на сайта след като промените на Условията за ползване са публикувани в него, предполага, че Вие се съгласявате да бъдете правно обвързани с Условията за ползване, така както са актуализирани или допълнени.

 

Условията за ползване се регулират и тълкуват в съответствие с българските закони. Ако се окаже, че някоя клауза от Условията за ползване е незаконна, невалидна или по друг начин обезсилена заради промени в българското законодателството, то тя трябва да бъде разглеждана отделно и да се третира като заличена от Условията за ползване. В този случай останалите клаузи от Условията за ползване остават в сила.

 

Условията за ползване са изготвени на български език. Независимо, че може да има превод и на други езици, Вие се съгласявате, че в случай на конфликт между българската версия и всеки друг превод българският вариант ще има предимство.

С достъпа си до този сайт и информацията в него, Вие приемате, че сте се запознали и сте приели условията.